• อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่

    ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546–2550) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ประการหนึ่งว่า ให้มีก...

  • ระบบให้บริการแก่ประชาชน
    ระบบให้บริการแก่ประชาชน

    ระบบให้บริการแก่ประชาชน สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงยุ...